Grundlag for miniskolen

EVA – Danmarks evaluering institut har i 2012 arbejdet med dette projekt og vi kan se at Vokslev Friskole har alle forudsætninger for at efterleve de anbefalinger, der gives.

-  her et udklip fra deres hjemmeside http://www.eva.dk/projekter/2012:

 

Starten er vigtig

Overgangen fra børnehave til skole er en vigtig fase i børns liv. Derfor har overgangen haft stor bevågenhed både politisk, forskningsmæssigt og blandt de praktikere, der arbejder med børnene i tiden omkring skolestart. Skolestartens betydning for børnenes videre forløb i skolen har været i fokus i både dansk og international forskning. Forskningen viser, at de børn, der har problemer i skolestarten også får problemer senere i skoleforløbet (Broström, 2001; 9). Undersøgelser peger desuden på, at når børnehave, SFO og skole går fejl af hinanden, er det medvirkende til, at ikke alle børn får samme udbytte af undervisningen og glæde ved at lære (Rørvig, 2001; 35).

 

Udfordringer ved de professionelles samarbejde

Forskningen i overgangen mellem børnehave og skole har identificereret forskellige udfordringer i arbejdet med børns overgange. Etablering af et konstruktivt samarbejde mellem de professionelle i børnehave, SFO/fritidshjem og skole er én af udfordringerne. Skolestartsudvalget peger bl.a. på, at der, på trods af gode viljer mange steder, ikke er samarbejde mellem børnehave, fritidsordning og skole på grund af organisatoriske og tidsmæssige udfordringer. (Skolestartudvalget, 2006; 38). Udfordringerne giver sig bl.a. udtryk i, at børnehavepædagoger mangler kendskab til, hvad der sker for børnene i SFO/fritidshjem og skole, og at børnehaveklasselærere mangler kendskab til, hvad der sker i børnehaveklassen. Der er endvidere store forskelle på kulturen i børnehave og skole og på børnehavepædagogers og børnehaveklasselederes syn på, hvad der  kendetegner et skoleparat barn. (Broström, 2001; 16-17) Undersøgelser af børns overgang fra børnehave til skole identificerer derudover udfordringer relateret til arbejdet med at sikre børns deltagelse i sociale fællesskaber (Stanek, 2011; 355) og med overdragelse af informationer om det enkelte barn og børnegruppen (Broström, 2001; 16-17).

 

Anbefalinger til at styrke arbejdet med børns overgang fra børnehave til skole

Af de omtalte undersøgelser og af forskningen fremgår det, at der er et behov for øget samarbejde og videndeling mellem professionelle i børnehaverne og i SFO/fritidshjem og skole (Stanek, 2011). Samt et behov for en udvidet kommunikation mellem forældre, børnehavepædagoger, fritidshjemspædagoger, lærere – og børn – med henblik på at danne sig forestillinger om skolestarten, der ikke er alt for divergerende (Broström, 2001; 16-17). I skolestartsudvalgets rapport fra 2006 skriver udvalget bl.a., ”at en sammenhængende skolestart [bl.a] indebærer, at børnene oplever dagtilbud, undervisning og fritidspædagogik som ”et mangfoldigt hele”. De forskellige faggrupper skal således have mulighed for at arbejde frugtbart sammen. Der skal, ligeledes være sammenhæng mellem det, de voksne siger, og det, de gør. Og der

skal pædagogisk kunne bygges videre på det foregående” (Skolestartudvalget, 2006; 21). Udvalget anbefaler, at der skabes bedre muligheder for de professionelles samarbejde (Skolestartudvalget, 2006; 38).

 

Vokslev Friskole og Børnehave